ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบบน Application ได้ โดยระบบแจ้งข้อความว่า "Error Domain=NSURLErrorDomain..."

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

รบกวนตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Internet ว่าได้มีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ หลังจากเชื่อมต่อ Internet เรียบร้อยแล้วให้ Login เข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง