ไม่สามารถดู VDO ได้เนื่องจากไม่อยู่ในระยะเวลาการใช้งาน

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

แนะนำการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถดู VDO ได้เนื่องจากไม่อยู่ในระยะเวลาการใช้งาน

1 ปิด-เปิด App และลองเข้าใช้งานโปรแกรม 
2 กรณี ปิด-เปิด App แล้วยังไม่สามารถดู VDO ได้ ให้ลบโปรแกรมออก และลงโปรแกรมใหม่แล้วเข้าใช้งานปกติ

                                                                                

ลบหรือถอนโปรแกรมออก
                                                    

ติดตั้งโปรแกรม และเข้าใช้งาน